>Terug naar het overzicht

Welke rechten heeft jouw broer of zus?

9 november 2023

Regels voor kinderen met een beperking l

Elk kind heeft het recht op een volwaardig en behoorlijk leven. Dat geldt voor jou en is niet anders voor jouw broer of zus met een beperking. Er zijn zelfs voor hem of haar een aantal extra rechten in de wet opgenomen. Het is belangrijk dat je ouders weten welke rechten dit zijn. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat jouw broer/zus de best mogelijke kansen en ondersteuning krijgt. 

Beschreven in de wet

De Rechten van een kind met een handicap, zoals de wet heet, staan beschreven in Artikel 23 van het kinderrechtenverdrag. Daarnaast staan er rechten beschreven in het VN-verdrag Handicap, dat sinds 2016 in Nederland van kracht is. Dit verdrag heeft als doel om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Recht op gelijke behandeling en non-discriminatie

Kinderen met een beperking hebben het recht om op dezelfde manier behandeld te worden als kinderen zonder beperkingen. Ze moeten mee kunnen doen in de samenleving en er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen met en zonder beperking. Wordt dat wel gedaan, dan heet dat discriminatie. Dit betekent dat kinderen met een beperking bijvoorbeeld niet op basis van hun beperking uitgesloten mogen worden van onderwijs, gezondheidszorg en andere diensten.

Recht op onderwijs

Alle kinderen hebben het recht op onderwijs dat is afgestemd op hun individuele behoeften. De overheid is verplicht om dat mogelijk te maken en jullie ouders zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je broer of zus daar daadwerkelijk toegang tot heeft. Dit kan betekenen dat jouw broer of zus naar een reguliere basisschool gaat en daar eventueel een passend lesprogramma volgt, of dat hij of zij inclusief onderwijs of andere passende vormen van onderwijs volgen.

Recht op gezondheidszorg

Goede gezondheidszorg is voor kinderen met een beperking erg belangrijk. De kans is groot dat de gezondheid van jouw broer of zus meer kwetsbaar is dan die van jou. Waarschijnlijk heeft hij of zij een unieke zorgvraag en krijgt hij of zij regelmatig medische controles. Het recht hierop is goed gewaarborgd in de wet. Zo hebben kinderen met een beperking allereerst recht op dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg als andere kinderen. Daarnaast hebben kinderen met een beperking recht op bijzondere zorg.

Jullie ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat je broer of zus regelmatig medisch wordt gecontroleerd en dat zijn of haar gezondheidsbehoeften adequaat worden aangepakt. Het is belangrijk dat ze daarvoor samenwerken met zorgverleners, zodat de beste zorg kan worden gegarandeerd.

Recht op participatie en inspraak

Kinderen met een beperking hebben het recht om gehoord te worden en betrokken te zijn bij beslissingen die hen aangaan. Dit is wel altijd afgestemd op de mogelijkheden van jouw broer of zus. Het is van belang dat je ouders je broer of zus aanmoedigen om zijn of haar mening te uiten en actief deel te nemen aan zijn of haar eigen leven. Als dit mogelijk is, is het belangrijk dat jouw broer of zus kan meebeslissen over zijn of haar onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding.

Recht op ondersteuning

Het kan zijn dat jouw broer of zus ondersteuning en redelijke aanpassingen nodig heeft om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kinderen met een beperking hebben recht op die ondersteuning en redelijke aanpassingen. Ouders kunnen daarvoor hulp zoeken bij instanties en organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van deze ondersteuning aan kinderen met een beperking.

Recht op bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing

Alle kinderen, ongeacht of ze een beperking hebben, hebben het recht om beschermd te worden tegen mishandeling en verwaarlozing. Jullie ouders hebben de verantwoordelijkheid om alert te zijn op tekenen van misbruik of verwaarlozing en moeten onmiddellijk actie ondernemen als jullie veiligheid in gevaar komt.

Recht op inclusie en sociale participatie

Tot slot hebben kinderen met een beperking, net als alle andere kinderen, het recht om deel uit te maken van de samenleving en volledig deel te nemen aan sociale activiteiten. Voor ouders is het de taak te zorgen dat jouw broer of zus gelijke kansen krijgt om vriendschappen te sluiten en deel te nemen aan recreatieve en culturele activiteiten. Kan je broer of zus hier niet zelf voor zorgen of hier zelf geen initiatief in nemen? Dan is het aan je ouders om hem of haar hierin te ondersteunen en stimuleren.

De overheid en je ouders zijn verantwoordelijk

Elk kind heeft het recht op een volwaardig en behoorlijk leven. De overheid en jouw ouders hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. Het is van belang dat zij op de hoogte zijn van de rechten van hun kinderen en dat ze zich actief inzetten om deze rechten te waarborgen. Door samen te werken met scholen, gezondheidszorginstellingen en organisaties die gespecialiseerd zijn in kinderrechten, kunnen ze ervoor zorgen dat jouw broer of zus de best mogelijke kansen en ondersteuning krijgt. Het draagt bij aan zijn of haar welzijn en toekomst, waardoor hij of zij kan uitgroeien tot een sterke, zo onafhankelijk mogelijke individu in de samenleving.

Natuurlijk kan jij als broer of zus hier ook in ondersteunen, maar wees je ervan bewust dat dit niet jouw verantwoordelijkheid is.

Heb je een vraag? App SAME! Whatsapp